Swiadczone usługi

Zakres świadczonych usług:

Image
Doradztwo podatkowe obejmuje zgodnie z art. 2 Ustawy o doradztwie podatkowym:
 1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;
 5. wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa w art. 20zo § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598).
Usługowe prowadzenie księgowości w zakresie:
 • Ksiąg Rachunkowych,
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Ewidencji ryczałtowych,
 • Rozliczania podatku od towarów i usług,
 • Sporządzania i elektronicznego przekazywania do Ministra Finansów Jednolitych Plików Kontrolnych,
 • Sporządzania i elektronicznego przekazywania deklaracji i zeznań podatkowych
Obsługa kadrowo-płacowa podmiotów gospodarczych, w tym, między innymi:
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców.
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS oraz PFRON i rozliczanie składek.
Pomoc w zakładaniu firm, przekształceniach i likwidacjach