Aktualności

2019-12-27

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie kolejne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług jak i podatków dochodowych (PIT i CIT). Są to kolejne zmiany, jakich po 1 września i 1 listopada 2019 roku wprowadził Ustawodawca.

Oto niektóre z nich:

Kasy fiskalne „on line”

Na mocy przepisów w zakresie stosowania kas fiskalnych od dnia 1 stycznia 2020, po kilkukrotnym przesywaniu terminu, zostaje wprowadzony obowiązek stosowania kas fiskalnych, które na bieżąco, za pomocą łączy internetowych przesyłać będą informacje o wystawionych paragonach fiskalnych do centralnego repozytorium prowadzonego przez Ministra Finansów (kasy „on line”). Obowiązek ten, w najbliższym czasie, dotyczyć będzie niektórych branż czy rodzajów działalności gospodarczych.

Od  1 stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani posiadać oraz używać jej podatnicy prowadzący działalność w następujących zakresach:

 1. a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 2. b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Kolejne grupy podatników będą obejmowane tym obowiązkiem co kolejne pół roku.

Będą to:    lipiec 2020 r -hotele, pensjonaty, gastronomia,

styczeń 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie

styczeń 2023 r. - wszyscy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych

Tak więc, dokonując teraz lub w okresie do wejścia obowiązku stosowania kas online zakupu kasy fiskalnej, należy kupić kasę mającą tę funkcjonalność, również z powodu możliwości skorzystania z ulgi związanej z zakupem kasy fiskalnej.

Faktury wystawiane do paragonów fiskalnych

Od 1 stycznia 2020 roku fakturę sprzedaży na podstawie wystawionego wcześniej paragonu będzie można wystawić jedynie w sytuacji, gdy na paragonie umieszczony został wcześniej Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nabywcy towarów. Wystawienie faktur na podstawie paragonów nie zawierających NIP będzie skutkowało konsekwencjami karnymi dla wystawcy i również nabywcy.

Obowiązek zapłaty dostawcy towarów lub usługodawcy na rachunek bankowy wskazany na tzw „białej liście”.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku Ustawodawca wprowadza obowiązek zapłaty należności wynikających z faktur wystawionych przez dostawcę towarów lub świadczącego na naszą rzecz usługi na jego rachunek bankowy zgłoszony do Urzędu Skarbowego, czyli widniejący na tzw „białej liście”.

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Dotyczy to transakcji (wartości faktur) przewyższających kwotę 15 tysięcy złotych brutto. Naruszenie tych obowiązków spowoduje okreśłone sankcje podatkowe.

Obowiązek regulowania zobowiązań podatkowych na indywidualny rachunek bankowy.

Od 1 stycznia 2020 roku zobowiązania podatkowe należy regulować na indywidualny rachunek bankowy. Jest to rachunek bankowy organów podatkowych przeznaczony tylko dla konkretnego podatnika. Na ten rachunek bankowy, podobnie jak składki ZUS, należy wpłacać wszystkie swoje podatki, zarówno VAT jak i PIT własny i PIT z tytułu wypłat wynagrodzeń czyli PIT-4. Rachunek ten nazwany został "mikrorachunkiem" a jego numer można poznać tutaj: 

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

2019-10-16

Likwidacja „odwrotnego obciążenia” i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności („split payment”) oraz zapłata na rachunek bankowy wykazany na tzw „białej liście”

Z dniem 31 października 2019 roku zostanie zlikwidowane opodatkowanie niektórych transakcji za pomocą „odwrotnego obciążenia”. Wszystkie transakcje krajowe, jakie obecnie są opodatkowane w ten sposób, z dniem 1 listopada będą podlegały u wykonujących te dostawy lub świadczący usługi „normalnemu” opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT.

Od 1 listopada 2019 roku zostaną uchylone załączniki do Ustawy o VAT nr 11 oraz nr 14 (wykazy towarów i usług „wrażliwych”).

Pozostaje odwrotne obciążenie w transakcjach wewnątrzunijnych.

W miejsce „odwrotnego obciążenia” w transakcjach krajowych, czyli opodatkowania dostawy lub świadczenia usług przez nabywcę, wchodzą w życie z 1 listopada 2019 przepisy dotyczące obowiązkowej „podzielonej płatności” czy inaczej „split payment”. Towary i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie objęte obowiązkiem podzielonej płatności zostały wymienione w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT, który to dokument przekazuję Państwu w załączeniu do niniejszego informatora.

Obowiązkowa podzielona płatność dotyczy transakcji wymienionych w załączniku nr 15 o wartości 15 tysięcy zł lub więcej. Jednakże należy uznać (sugestia Ministra Finansów), że ze względu na tzw „bezpieczeństwo podatkowe”, a zwłaszcza na możliwość wykazania przez nabywcę „należytej staranności”, stosowanie podzielonej płatności dla transakcji o niższej wartości oraz dla towarów i usług nie wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, jest zalecane. Dotyczy to sytuacji gdy dostawcą lub usługodawcą jest podmiot, co do którego można mieć podejrzenia, że nie rozlicza swoich zobowiązań w sposób zgodny w prawem.

2019-08-30

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) osób.

Od 1 sierpnia 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem PIT osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

Dla tych osób, pod warunkiem złożenia pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenia, stosuje się zwolnienie z podatku dochodowego.Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) osób.

 Od 1 sierpnia 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem PIT osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Dla tych osób, pod warunkiem złożenia pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenia, stosuje się zwolnienie z podatku dochodowego.

Danina solidarnościowa – podatek 4% od dochodów ponad 1 mln zł.

Pragnę przypomnieć, że począwszy od dochodów za 2019 rok zostaje wprowadzony podatek od dochodów ponad 1 mln zł w wysokości 4%. Po raz pierwszy podatek taki będzie trzeba zapłacić do 30 kwietnia 2020 roku.

 Biała Lista podatników

Od 1 września 2019 roku ustawodawca wprowadził tak zwaną „białą listę” – na stronie Ministerstwa Finansów zwaną „white list”. Jest to lista podatników – przedsiębiorców na której możemy sprawdzić w pewnym sensie wiarygodność naszego kontrahenta. Lista ta zawiera:

 1. Nazwę podatnika lub imię i nazwisko w przypadku podatnika – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej,
 3. Status podatnika VAT (czynny lub nieczynny)
 4. Regon
 5. Numer Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do KRS,
 6. Adresy siedziby i/lub stałego miejsca prowadzenia działalności lub adresu zamieszkania gdy osoba fizyczna nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności,
 7. Dane dotyczące prokurentów i osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS),
 8. Numer rachunku bakowego przeznaczonego do działalności gospodarczej,
 9. Data rejestracji jako podatnika VAT,
 10. Daty i podstawy prawne odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru i przywrócenia rejestracji.

Korzystając z tej listy umieszczonej na stronie Ministra Finansów pod adresem

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/  można dokonać sprawdzenia podatnika – naszego kontrahenta również pod względem jego rejestracji dla potrzeb VAT w przeszłości, jednak nie wcześniej niż z datą 1 stycznia 2014 roku.

 

Rozszerzony katalog podmiotów nie mogących korzystać ze zwolnienia z VAT przy wartościach przychodu poniżej 200 tysięcy zł.

 Z dniem 1 września 2019 roku zwolnienie podmiotowe z podatku VAT polegające na zwolnieniu z tego podatku podatników, których obrót w roku poprzednim nie przekroczył 200 tysięcy zł lub w roku rozpoczęcia działalności planowany obrót w proporcji do okresu prowadzenia działalności w roku jej rozpoczęcia  nie przekroczy tej granicy nie będzie dotyczyło, oprócz dotychczasowych wyjątków, dodatkowo podmiotów, które dokonują sprzedaży z wykorzystywaniem środków komunikacji na odległość (internet, telefon i inne tym podobne) następujących towarów:

- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1)

- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26)

- urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27)

- maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKWiU 28).

Ze zwolnienia z podatku VAT nie będą mogli od 1.09.2019 roku korzystać również podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4) bez względu na sposób realizacji dostawy, czyli utrata zwolnienia dotyczy nie tylko sprzedaży internetowej ale i stacjonarnej.

Również podmioty zajmujące się ściąganiem długów, w tym factoringu, nie będą mogły od 1.09.2019 korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT.

2018-12-16

Nowe zasady dotyczące samochodów osobowych.

 Od 1 stycznia 2019 roku Ustawodawca wprowadza zmiany przepisów dotyczących rozliczania, ogólnie rzecz ujmując, kosztów użytkowania samochodów osobowych.

Dokonano zrównania zasad zaliczania do kosztów podatkowych z zasadami odliczania podatku VAT z tą jednak różnicą, że podatek VAT odliczyć możemy w 50% a do kosztów dla celów podatku dochodowego zaliczyć możemy 75% poniesionego wydatku (wartość netto powiększona o nieodliczoną kwotę VAT). Tak więc takie koszty jak, miedzy innymi, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych czy usług serwisowych będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych jedynie w wysokości trzech czwartych a nie w 100% tak jak do 31 grudnia 2018 roku.

Możliwe będzie zaliczanie wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych w 100%, ale na zasadach takich jak w przypadku odliczania 100% podatku VAT, czyli w przypadku uznania przez podatnika, że wykorzystuje samochód osobowy jedynie w celach prowadzonej działalności gospodarczej, złożył wcześniej do naczelnika urzędu skarbowego właściwe zawiadomienie i prowadzi szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu z podawaniem stanu licznika przebiegu samochodu. Dotychczas odsetek podatników rozliczających koszty użytkowania samochodów osobowych na tych zasadach jest praktycznie zerowy, chyba że przedsiębiorca posiada liczebną flotę samochodową wykorzystywaną na przykład przez przedstawicieli handlowych.

Kolejnym sposobem zaliczania kosztów eksploatacji samochodów osobowych do kosztów podatkowych do 31 grudnia 2018 jest rozliczanie w oparciu o ewidencję przebiegu pojazdu. Dotyczy to samochodów, które nie są składnikiem majątku prowadzonej firmy lub nie są użytkowane w leasingu albo poprzez na przykład umowę najmu długo lub krótkoterminowego. Chodzi tu o samochody potocznie nazywane „prywatnymi”. Od 1 stycznia 2019 ewidencja przebiegu pojazdu  zostaje zlikwidowana a możliwość zaliczania kosztów eksploatacji takiego samochodu ograniczono do 20% faktycznie ponoszonych wydatków (w oparciu o dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku – faktury, rachunki itp.).

Wprowadzono również pozytywne zmiany. Do 31 grudnia 2018 roku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu poprzez raty amortyzacyjne wartość samochodu osobowego nieprzekraczającą równowartości 20 tysięcy euro (na dzień dzisiejszy ok. 84 tysiące zł). Jeśli samochód jest droższy, to nadwyżka ponad tę kwotę nie jest kosztem (w uproszczeniu). W przypadku leasingu operacyjnego do końca roku nie ma tego ograniczenia i zasada ta pozostaje niezmienna dla umów leasingu zawartych do 31 grudnia 2018. Zgodnie z prezentowanym przez Ministra Finansów stanowiskiem wystarcza podpisanie umowy leasingu na skonkretyzowany samochód (marka, model, wersja wyposażeniowa, określone dodatkowe wyposażenie) oraz dokonanie wpłaty pierwszej raty czynszu leasingowego (nazywanej również czynszem inicjalnym).

Natomiast od 1 stycznia 2019 roku zaliczyć do kosztów podatkowych w całości będzie można samochody, których wartość (należy się domyślać, że ustawodawca miał na myśli wartość netto plus 50 % podatku VAT dla podatników VAT lub cena brutto dla podatników zwolnionych z podatku VAT  - zarówno podmiotowo jak i przedmiotowo) nie przekracza 150 tysięcy zł. Ograniczenie to dotyczyć będzie również umów leasingu operacyjnego.

W przypadku, gdy wartość nabywanego lub leasingowanego samochodu przekraczać będzie kwotę 150 tysięcy zł, to do kosztów zaliczyć będzie można raty amortyzacyjne lub leasingowe w proporcji 150 tys. zł / wartość samochodu.

Na przykład dla samochodu o wartości 180 tysięcy zł proporcja ta wynosić będzie 150/180 czyli 5/6 każdej raty amortyzacyjnej lub leasingowej będzie kosztem podatkowym.

Bardzo niekorzystnym rozwiązaniem wprowadzanym od 1 stycznia 2019 roku będzie ustalanie kosztu w przypadku sprzedaży takiego samochodu.

Otóż nie zaliczonej do kosztów podatkowych część wartości (nadwyżki ponad 150 tysięcy zł) nie będziemy mogli uznać jako koszt przy sprzedaży, czyli zapłacimy od tej kwoty podatek dochodowy (upraszczając).

Powyższe przepisy nie dotyczą sytuacji gdy przedsiębiorca będzie prowadził działalność w zakresie wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania lub innego, podobnego rodzaju.

Zmiany w zasadach składania zeznań podatkowych.

 Od 1 stycznia 2019 roku zeznanie składać będziemy w terminie  od 15 lutego i nie później niż 30 kwietnia roku następnego po roku za który składa się zeznanie. Przy czym niektóre typy zeznań (z dochodów z tytułu pracy – PIT-37 lub z kapitałów – PIT-38) przygotuje za nas urząd skarbowy i będziemy mogli na portalu Ministra Finansów zaakceptować takie zeznanie albo złożyć zeznanie samodzielnie. Należy pamiętać, że jeśli nie będziemy mieli zamiaru składać zeznania samodzielnie, to będziemy musieli zaakceptować to przygotowane przez organ podatkowy. Jeżeli będziemy chcieli lub będziemy musieli (prowadzimy np. działalność gospodarczą) złożyć zeznanie samodzielnie, to złożenie zeznania przed 15 lutego będzie traktowane tak jakby było one złożone w dniu 15 lutego. Jeżeli zeznanie zostanie złożone elektronicznie to US będzie miał 45 dni na dokonanie zwrotu podatku z takiego zeznania. Jeśli zeznanie będzie złożone papierowo, to nadal będzie obowiązywał termin 3 miesięcy.

   W przypadku zeznań PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) to termin składania zeznań wynosi od 15 lutego do końca lutego, przy czym termin ten będzie obowiązywał dopiero dla zeznań za 2019 rok czyli w 2020 roku. Obowiązywać będzie też ta sama zasada, że złożenie zeznania przed 15 lutego będzie oznaczać że złożyliśmy je 15 lutego.

Zeznanie ryczałtowe PIT-28 za 2018 musi być złożone w dotychczas obowiązującym terminie, to jest do 31 stycznia 2019 roku.

Danina solidarnościowa – podatek 4% od dochodów ponad 1 mln zł.

Począwszy od dochodów za 2019 rok zostaje wprowadzony podatek od dochodów ponad 1 mln zł w wysokości 4%. Po raz pierwszy podatek taki będzie trzeba zapłacić do 30 kwietnia 2020 roku.

Podatek dochodowy od zbycia nieruchomości lub innych podobnych praw przed upływem lat pięciu, termin ten będzie liczony od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę a nie od dnia nabycia w drodze spadku przez spadkobiorcę.

Zaliczanie do kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacanego małżonkom i małoletnim dzieciom.

Od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenia wypłacane małżonkom przez przedsiębiorców będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, przeciwnie niż to jest do 31 grudnia 2018 roku. Dla ZUS jednak, takie osoby będą nadal osobami współpracującymi i składka ZUS będzie płacona tak jak za osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Zmiana terminu wyboru formy opodatkowania.

Od 1 stycznia 2019 roku ulega przesunięciu termin dokonania wyboru formy opodatkowania, co do zasady z 20 stycznia na 20 lutego danego roku.

Zmiany w opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Od rozliczeń za 2019 rok (czyli w 2020 roku), następuje zmiana terminu składania zeznań PIT-28. Termin ten będzie dwutygodniowy – od 15 do końca lutego roku następnego (obecnie miesięczny od 1 do 31 stycznia roku następnego). Złożenie zeznania przed 15 lutego będzie oznaczało, że złożyliśmy je 15 lutego.

Począwszy od 31 grudnia 2019 zniesiony zostanie obowiązek sporządzania spisów z natury na koniec każdego roku. Pozostanie jedynie obowiązek sporządzania spisów z natury na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG – VAT.

Wyjątkowo od 1 stycznia 2019 roku wprowadzanych jest niewiele istotnych dla Państwa zmian w zakresie podatku od towarów i usług.

 1. Ustawodawca przedłużył, praktycznie na czas nieokreślony, obowiązywanie podwyższonych stawek VAT, to jest 23% i 8% w miejsce obowiązujących w przeszłości 22 i 7%.
 1. Skrócono termin ulgi na tzw złe długi do 90 dni (korekta podatku należnego VAT w sytuacji gdy nabywca naszych towarów lub usług zalega z zapłatą).
 1. Przepisy dotyczące kas fiskalnych.

Minister Finansów w nowym rozporządzeniu ograniczy ilość przypadków gdy ma zastosowanie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.

Kolejnym planowanym terminem wprowadzenia kas fiskalnych „on line” jest 1 lipca 2019 roku. Można mieć nadzieję, że i ten termin nie zostanie dotrzymany.

2018-06-26

Wprowadzenie obowiązku przekazywania do urzędów skarbowych tzw jednolitych plików kontrolnych na żądanie.

 Od 1 lipca 2018 roku wprowadza obowiązek przekazywania, na żądanie organów podatkowych, jednolitych plików kontrolnych dotyczących wszystkich ewidencji podatkowych, zarówno dla celów podatku VAT jak i podatku dochodowego (księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencje ryczałtowe oraz raporty kasowe czy bankowe). Do tej daty istniał jedynie obowiązek comiesięcznego przekazywania jednolitych plików kontrolnych VAT. Teraz ten obowiązek rozciąga się na inne ewidencje. Pociechą jest jedynie fakt, że obowiązek ten będzie dotyczył podatników tylko wtedy, gdy urząd skarbowy zażąda takiego pliku, na przykład w trakcie kontroli lub czynności sprawdzających. Tak więc będzie od Państwa dotyczył jedynie w wyjątkowych sytuacjach i nie będzie to obowiązek comiesięczny.

Warto zaznaczyć, że również banki będą miały od 1 lipca obowiązek przekazywania do Ministra Finansów historii rachunków bankowych przedsiębiorców w formie jednolitego pliku kontrolnego.

Pliki dotyczące faktur sprzedaży będą musiały zawierać nie tylko wykaz faktur i kwoty zbiorcze, ale również wszystkie pozycje (towary) faktury.

Obowiązek sporządzania tych jednorodnych plików kontrolnych nie dotyczyć będzie jedynie takich sytuacji, gdy ewidencje księgowe prowadzone a faktury wystawiane są ręcznie. Interpretacje Ministra Finansów mówią o tym, że używanie arkuszy kalkulacyjnych (np. excell) jest również korzystaniem z oprogramowania i trzeba będzie na żądanie urzędu skarbowego taki plik dostarczyć. Pragnę Państwa poinformować, że księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencje ryczałtowe prowadzone są przez moją kancelarię za pomocą specjalistycznego oprogramowania i jesteśmy przygotowani na sporządzanie i dostarczanie do urzędów skarbowych jednolitych plików kontrolnych z tych ewidencji podatkowych. W zakresie pozostałych ewidencji musicie Państwo zapewnić sobie taką możliwość indywidualnie.

Podzielona płatność za dokonywane zakupy.

Również od 1 lipca 2018 roku, wprowadzono, jako dobrowolną zasadę podzielonej płatności, zwanej również z języka angielskiego „split payment”. Procedura ta polega, w dużym uproszczeniu, na dokonywaniu zapłaty przelewem za faktury dokumentujące zakupy w dwóch częściach: jedna to kwota netto faktury, a druga to kwota podatku VAT z faktury. Przy czym kwota podatku VAT będzie musiała być wpłacona na specjalny rachunek bankowy naszego kontrahenta - wydzielony specjalnie do podatku VAT (zwany również rachunkiem VAT) Podzielona płatność nie będzie, przynajmniej na razie, obowiązkowa, jednakże dokonanie zapłaty w formie „podzielonej płatności” netto i vat będzie zapewniało nam bezpieczeństwo i brak sankcji, gdyby nasz kontrahent (dostawca) okazał się oszustem i nie odprowadzał podatku VAT do urzędu skarbowego.

Banki same uruchomią rachunki vat do istniejących Państwa rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2017-12-06

Zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych.

Minister Rozwoju i Finansów planuje również wprowadzenie w 2018 roku zmian w zakresie stosowania kas fiskalnych. Zgodnie z projektem, podatnicy obowiązani będą stosować kasy fiskalne podłączone „on line” (przez internet) do serwera Ministerstwa Finansów, gdzie będą zapisywane w czasie rzeczywistym wszystkie wystawione paragony fiskalne. Przy czym dotychczasowe kasy fiskalne będą musiały być stopniowo wycofywane z użycia. Najszybciej, bo prawdopodobnie do końca 2018 roku, będą musiały być wycofane kasy fiskalne z papierową kopią paragonów fiskalnych. Dłuższy o kilka lat, bo do końca 2022 roku będzie termin wycofania z użycia kas z elektroniczna kopią paragonów.

Jednocześnie niektóre branże zobowiązane będą wprowadzić kasy fiskalne „on line” wcześniej. Podatnicy świadczący usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujący sprzedaży paliw do silników spalinowych nowe kasy będą zobowiązani wprowadzić do końca 2018 roku. Podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane do 30 czerwca 2019 a świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i usługi fitness do końca 2019 roku.

Przy czym, planuje się, że zamiana „starej” kasy na „nową on line” będzie w znacznej części refundowana przez Ministra Finansów. Planuje się możliwość odliczenia 90% ceny nowej kasy , nie więcej niż 1000 zł, od podatku VAT przypadającego do zapłaty.

W planach jest również wprowadzenie przepisu, który będzie umożliwiał wystawienie faktury w oparciu o istniejący wcześniej paragon fiskalny tylko w przypadku gdy na paragonie będzie umieszczony (poprzez wydruk z kasy) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nabywcy. Ma to zapobiec zbieraniu paragonów od różnych osób i wystawianie w oparciu o te zebrane paragony faktur za usługi lub towary, które nie zostały zakupione przez podmiot na który wystawiana jest faktura. Inaczej pisząc ma to uniemożliwić proceder wystawiania „lewych” faktur i tworzenie sobie zarówno „lewych” kosztów jak i bezpodstawnego odliczania podatku VAT.

 Podzielona płatność za dokonywane zakupy.

Minister Rozwoju  i Finansów planuje wprowadzić, prawdopodobnie od 1 lipca 2018 roku, zasadę podzielonej płatności, zwanej również z języka angielskiego „split payment”. Procedura ta polegać będzie, w dużym uproszczeniu, na dokonywaniu zapłaty przelewem za faktury dokumentujące zakupy w dwóch częściach: jedna to kwota netto faktury, a druga to kwota podatku VAT z faktury. Przy czym kwota podatku VAT będzie musiała być wpłacona na specjalny rachunek bankowy naszego kontrahenta – wydzielony specjalnie do podatku VAT. Podzielona płatność nie będzie, przynajmniej na razie, obowiązkowa, jednakże dokonanie zapłaty w formie „podzielonej płatności” netto i vat będzie zapewniało nam bezpieczeństwo i brak sankcji, gdyby nasz kontrahent okazał się oszustem i nie odprowadzał podatku VAT do urzędu skarbowego.

O szczegółach podzielonej płatności poinformuję Państwa gdy przepisy w tym zakresie nabiorą ostatecznego kształtu a termin wejścia w życie będzie znany.

 Jednolite pliki kontrolne

Ustawodawca wprowadził od 1 lipca 2016 roku obowiązek raportowania do Ministra Finansów zarówno sprzedaży (wystawianych faktur) jak i zakupów. Od tej daty obowiązek ten dotyczył jedynie największych podmiotów gospodarczych.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten został rozszerzony na średnich i małych podatników, a od 1 stycznia 2018 dotyczy również mikroprzedsiębiorców.

Tak więc od 1 stycznia 2018 roku każdy podatnik będący czynnym podatnikiem VAT (rozliczający ten podatek) jest zobowiązany do systematycznego, comiesięcznego sporządzania i przekazywania jednolitych plików kontrolnych rejestrów (ewidencji) dla celów podatku od towarów i usług (VAT) do Ministerstwa Finansów. Obowiązek ten dotyczy zarówno sprzedaży jak i zakupów, przy czym podkreślić należy, że musi to być jeden plik elektroniczny, mimo że podatnik prowadzi osobne ewidencje sprzedaży i zakupów a często po kilka ewidencji w każdym rodzaju.

Raportowanie – przesyłanie informacji – do Ministra Finansów musi być dokonywane w postaci tak zwanego „Jednolitego Pliku Kontrolnego”, to znaczy w specjalnym formacie elektronicznym ustalonym przez Ministra Finansów i musi być dokonywane co miesiąc, najpóźniej w terminie składania deklaracji VAT za określony miesiąc.

Za nieprzesłanie lub przesłanie po terminie grozi odpowiedzialność karna skarbowa.

Podatnicy są zobowiązani wysłać pierwsze jednolite pliki kontrolne za miesiąc styczeń 2018 roku czyli w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2018 r.

Ci z Państwa, którzy rejestry dla potrzeb podatku VAT, zarówno sprzedaży jak i zakupów prowadzą samodzielnie, muszą zadbać o możliwość generowania właściwych plików jpk i przesyłanie ich samodzielnie na serwer Ministra Finansów. 

Od 1 lipca 2018 roku wprowadzono również obowiązek przekazywania, na żądanie organów podatkowych, jednolitych plików kontrolnych dotyczących wszystkich pozostałych ewidencji podatkowych, zarówno dla celów podatku VAT jak i podatku dochodowego (księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencje ryczałtowe oraz raporty kasowe czy bankowe). Warto zaznaczyć, że również banki będą miały obowiązek przekazywania do Ministra Finansów historii rachunków bankowych przedsiębiorców w formie jednolitego pliku kontrolnego.

Pliki dotyczące faktur sprzedaży będą musiały zawierać nie tylko wykaz faktur i kwoty zbiorcze, ale również wszystkie pozycje (towary) faktury.

 Ustalenie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT

Pragnę Państwu przypomnieć, że od 1 stycznia 2017 organ podatkowy (urząd skarbowy lub urząd celno - skarbowy) ustali dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% w sytuacji, określając to bardzo ogólnie, gdy bezprawnie odliczono podatek zawarty w fakturach dokumentujących zakup lub 100 % gdy faktura kosztowa wystawiona będzie przez podmiot nieistniejący lub dostawa towarów lub świadczenie usług nie miały faktycznie miejsca (tzw puste faktury – handel fakturami).

W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości organ podatkowy nie tylko skoryguje rozliczenie podatkowe o niesłusznie odliczony podatek vat ale wymierzy dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30 lub 100 % tego niesłusznie odliczonego podatku.

 Zmiany w zakresie ewidencji prowadzonych dla celów podatku VAT.

Od 1 stycznia 2018 roku wszedł w życie obowiązek prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Tak więc Ci z Państwa, którzy na mocy umowy ze mną prowadzą poszczególne ewidencje VAT (np. ewidencję sprzedaży) samodzielnie zobowiązani są do dokonania zmian wykorzystywanego oprogramowania na takie, które wypełnia wymagania dla ewidencji elektronicznych.

Dla pozostałych z Państwa ta zmiana nie ma praktycznego znaczenia, gdyż ewidencje te prowadzone są przez moją kancelarię w sposób całkowicie zgodny z przepisami.


ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO od 1 stycznia 2017 roku

 Wśród wielu zmian w zakresie podatku dochodowego, najważniejszą, niezwykle istotną, jest zmiana kwoty do jakiej zobowiązania z tytułu płatności faktur mogą być regulowane gotówkowo.

Zmiana ta wynika w ze zmiany Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Do 31.12.2016 zobowiązania w transakcjach gospodarczych mogą być regulowane w formie gotówkowej do wysokości równowartości 15.000,- Euro (czyli ponad 60.000 zł)

Zauważyć trzeba, że w rzeczywistości przepis ten był martwy, gdyż nie istniały sankcje (kara) za naruszanie tego przepisu.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana przepisów w tym zakresie. Kwotą graniczną dla transakcji gotówkowych jest kwota 15.000 zł. Tak więc limit dla tych transakcji został obniżony ponad czterokrotnie. Do 31.12.2016 było 15.000 EURO a od 1.01.2017 jest to 15.000 ZŁOTYCH.

Przy czym ustalono również sankcję za naruszanie tego przepisu. Z Ustaw o podatku dochodowym wynika, że jeżeli zobwoiązanie wynikające z transakcji o wartości ponad 15.000 zł zostanie zapłacona gotówką, to faktura dokumentująca taką transakcję nie może być kosztem uzyskania przychodu. Czyli faktura ta nie obniży dochodu.  

Roboty budowlane – objęcie tzw odwrotnym obciążeniem robót wykonywanych przez podwykonawców.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana w sposobie opodatkowania usług budowalnych wykonywanych przez podwykonawców.

Takie podmioty nie opodatkowują już swoich usług stawkami 23 i 8 %, tylko usługi te nie podlegają u nich podatkowi VAT (na fakturze zapis „nie podlega” – „np” w miejscu stawki i zero kwoty podatku VAT). Usługi te są opodatkowane u nabywców tych usług. Na fakturze wystawianej przez świadczącego usługę musi dodatkowo znaleźć się zapis „ODWROTNE OBCIĄŻENIE”.

Podkreślić trzeba, że zasady te obowiązują tylko w przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę dla generalnego wykonawcy lub w jakimkolwiek miejscu łańcucha podwykonawców.

Podkreślić również należy, że nie wszystkie roboty podlegają odwrotnemu obciążeniu. Wykaz tych robót zawarty jest w załączniku nr 14 do ustawy VAT.

Zmiany od 1 stycznia 2017 roku w zakresie listy towarów, których sprzedaż objęta jest odwrotnym obciążeniem.   

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wprowadzono rozszerzenie listy towarów, których sprzedaż objęta jest odwrotnym obciążeniem. Dodatkowo w załączniku nr 11 do ustawy VAT znajdują się obok różnych rodzajów srebra, złota i platyny również procesory (elektroniczne – komputerowe) oraz pewne rodzaje biżuterii i innych wyrobów jubilerskich.

 

Niektóre planowane zmiany od 1 stycznia 2017 roku.

Likwidacja możliwości składania deklaracji VAT kwartalnych.

Od 1 stycznia 2017 roku nastąpić ma likwidacja możliwości składania deklaracji kwartalnych VAT-7K dla podmiotów nie będących małymi podatnikami (tzn takimi, których obrót roczny nie przekracza według obecnych przepisów równowartości 1,2 mln euro). Natomiast dla małych podatników ma być zniesiona możliwość składania deklaracji kwartalnych przez pierwsze 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności (zarejestrowania jako podatnik VAT czynny).

Wyłączeni ze składania deklaracji kwartalnych mają być również podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów tzw wrażliwych, to jest wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy na warunkach określonych w treści właścuwych przepisów Ustawy VAT.

Obowiązek elektronicznego składania deklaracji oraz likwidacja kwartalnych VAT-UE

Wszyscy podatnicy od 1.01.2017 będą mieli obowiązek elektronicznego składania deklaracji podatkowych zarówno VAT-7 (VAT-7K) jak i informacji podsumowujących VAT-UE (handel unijny). Zlikwidowana będzie również możliwość kwartalnego składania informacji podsumowujących VAT-UE.

 Ograniczenie możliwości żądania zwrotu nadwyżki podatku VAT w ciągu 25 dni.

Od 1.01.2017 możliwość żądania zwrotu nadwyżki podatku VAT w ciągu 25 dni ograniczona będzie, ogólnie mówiąc, do tych przypadków gdy zobowiązania wynikające z faktur kosztowych uregulowane będą w formie bezgotówkowej, przy czym wyłączone z tego obowiązku będą łączne zobowiązania wynikające z rozliczanych w danym miesiącu faktur do kwoty 15.000 zł. Ograniczeniem będzie również kwota przeniesienia nadwyżki podatku z deklaracji za miesiąc poprzedni do 3.000 zł.

 

 

Wszystkie powyższe informacje nie stanowią oficjalnej wykładni prawa i ich autor nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jerzy Dworakowski doradca podatkowy

Kopiowanie zarówno w części jak i w całości bez zgody autora jest zabronione.