Przepisy podatkowePióroBiuro rachunkowe

Aktualności - pełna lista

PODATEK DOCHODOWY – zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodu od 1 stycznia 2013 roku - 28.12.2012
Zgodnie z wchodzącymi z dniem 1 stycznia 2013 roku zmianami w podatkach dochodowych (od osób fizycznych i od osób prawnych) zmieniają się zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodów ponoszonych wydatków.
W uproszczony sposób zmiany przedstawiają się następująco:
Wydatek podlega zaliczeniu w koszty na dotychczasowych zasadach, jednakże w przypadku nie dokonania zapłaty w ciągu 30 dni od wyznaczonego na fakturze terminu, nie później niż 90 dnia od daty wystawienia faktury, wydatek ten podlega „wyksięgowaniu” z kosztów. Po uregulowaniu zapłaty wydatek ten podlega ponownemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Zasady te mają również zastosowanie w przypadku zapłat częściowych.

Podkreślić należy, że w zakresie wykazywania przychodów przepisy nie uległy zmianie. Przychód należy wykazać w dacie sprzedaży towaru lub wykonania usługi bez względu na to czy uzyskano zapłatę, czy jej nie uzyskano.

PODATEK VAT (podatek od towarów i usług) ważna zmiana od 1.01.2013 roku tzw „ulgi na złe długi” - 27.12.2012
Od 1.01.2013 roku zmieniają się zasady dotyczące korekty podatku VAT z tytułu sprzedaży towaru lub wykonanych usług. Uproszczone zostały procedury w tym zakresie i obecnie po 150 dniach, bez uprzedniego zawiadamiania dłużnika (odbiorcy towarów lub usług) można będzie skorygować swoje zobowiązanie w podatku VAT. Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do skorygowania odliczonego podatku. Innymi słowy sprzedawca, który nie otrzymał zapłaty w ciągu 150 dni będzie mógł skorygować VAT do zapłaty do urzędu skarbowego a nabywca, który nie dokonał zapłaty w ciągu 150 dni będzie musiał skorygować odliczenie tego podatku.

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA FAKTUR - 27.12.2012
Jak wynika w przygotowanego przez Ministra Finansów projektu zmiany rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, od 1 stycznia 2013 roku najprawdopodobniej ulegną zmianie przepisy w zakresie wystawiania faktur.

Nie będziemy mieli do czynienia z FAKTURAMI VAT lecz z FAKTURAMI. Wystawiane faktury już teraz nie muszą mieć oznaczeń „oryginał” i „kopia”. Od 1.01.2013 faktury będą musiały być wystawiane w dwóch egzemplarzach, z czego jeden otrzyma nabywca a drugi przechowywać będzie odbiorca. Faktury będzie można przesyłać w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia jej rzetelności (zgodności obydwu egzemplarzy). Będzie musiała być zapewniona autentyczność pochodzenia faktury rozumiana jako pewność co do tożsamości dokonującego dostawy (sprzedaży) towarów lub świadczącego usługę. Faktura będzie musiała być również integralna, to znaczy dane zawarte w fakturze nie będą mogły być zmienione.
Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można będzie zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalą wiarygodny sposób sprawdzenia między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.
W przypadku dostaw o wartości do 450 zł (lub 100 Euro gdy faktura wystawiana będzie w walucie) będzie możliwość wystawiania faktur uproszczonych nie zawierających wszystkich danych. Jednakże na żądanie nabywcy lub z woli sprzedawcy faktura może być wystawiona w pełnej formie. Zalecałbym stosowanie tej pełnej formy, przynajmniej w pierwszym okresie obowiązywania zmian. Przy stosowaniu systemów informatycznych do wystawiania faktur, pełna forma wystawiania faktur nie będzie bardziej uciążliwa niż forma uproszczona.

KASY FISKALNE – ZMIANY LIMITÓW ZWOLNIEŃ od 1.01.2013 limit 20.000 zł - 21.12.2012
Od 1.01.2013 wchodzą w życie nowe, obniżone limity zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Obecny limit zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych, 40 tysięcy złotych obrotu dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (przy prowadzeniu działalności w roku poprzednim) ulega zmniejszeniu do 20.000 złotych. Natomiast limit dla przedsiębiorcy, który będzie rozpoczynał działalność w 2013 roku limit ten będzie ulegał zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu prowadzenia w danym roku działalności.
Natomiast przedsiębiorcy, którzy w 2012 roku uzyskali obrót dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie mniejszej niż 40 tysięcy zł (dotychczasowy limit) a większej niż 20 tysięcy zł (nowy limit), są zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych do końca lutego 2013 roku. (zwolnienie traci moc z dniem 1 marca 2013).

Koniec „podwójnych” zaliczek za listopad ! - 25.10.2012
W roku 2012 po raz pierwszy podatnicy nie są zobowiązani do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc listopad w „podwójnej” wysokości.

Do tej pory podatnik rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych (według skali podatkowej lub według podatku liniowego) był zobowiązany do wpłaty zaliczki na ten podatek za miesiąc listopad do 20 grudnia oraz był zobowiązany również w tym samym terminie i w wysokości zaliczki za listopad do wpłaty zaliczki za grudzień. Prowadziło to do sytuacji, iż do 20 grudnia podatnik zobowiązany był do wpłaty na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w rzeczywistości „podwójnej” zaliczki za listopad. Podatnicy bardzo często chcąc uniknąć takiej sytuacji dokonywali zwiększonych zakupów w miesiącu listopadzie aby zminimalizować dochód w tym miesiącu, a zarazem zminimalizować wysokość wpłacanych zaliczek.

Od 2012 roku zmieniły się przepisy w tym zakresie.
Zaliczkę za listopad podatnik zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego do 20 grudnia, natomiast zaliczka za grudzień obliczana jest na zwykłych zasadach, a podatnik zobowiązany jest do jej wpłaty w terminie do 20 stycznia roku następnego (zgodnie z ogólną zasada wpłat zaliczek do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy).

W jednej sytuacji podatnik nie będzie musiał wpłacać zaliczki za grudzień: gdy przed upływem terminu wpłaty zaliczki zostanie złożone zeznanie podatkowe za rok poprzedni. Wtedy kwota do zapłaty będzie wynikała ze złożonego zeznania. Może oczywiście się zdarzyć, że ze złożonego w takim terminie zeznania będzie wynikała nadpłata.

Podsumowując: Od 2012 roku bezcelowymi są działania mające na celu zminimalizowanie dochodu uzyskanego w listopadzie tylko z powodu konieczności zapłaty „podwójnej” zaliczki. Tak więc nie należy za wszelką cenę dokonywać zakupów w listopadzie jeżeli taka konieczność nie wynika z innych powodów, na przykład zapotrzebowanie materiałowe w prowadzonej firmie, utrzymanie ciągłości produkcji, rzeczywista potrzeba zakupu.

Czym się różni doradca podatkowy od księgowego? - 14.02.2011
Zawód doradcy podatkowego od zawodu księgowego, oprócz opisanych na niniejszej stronie internetowej obowiązków zachowania w tajemnicy informacji o klientach i możliwości zwolnienia z tej tajemnicy jedynie na drodze zaskarżalnego postanowienia sądowego (jest to najbardziej istotna różnica w zakresie ochrony informacji o kliencie - podatniku), różni się przede wszystkim zakresem świadczonych dla klientów usług.
Księgowy, może jedynie prowadzić ewidencje księgowe (księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów i inne ewidencje księgowe wymagane przez prawo). Świadczenie tych usług mogą wykonywać osoby które dysponują odpowiednimi uprawnieniami nadanymi Ministra Finansów, to jest Świadectwem kwalifikacyjnym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych ewidencji księgowych (wydawane w przeszłości, nadal aktualne) oraz wydawanym obecnie Certyfikatem księgowym. Bez tych uprawnień jakiekolwiek wykonywanie usług księgowych jest zabronione przez polskie prawo.
Uprawnionymi do świadczenia usług księgowych są również osoby będące biegłymi rewidentami księgowymi, które mogą poza tym badać sprawozdania finansowe z prowadzonych przez podmioty ksiąg rachunkowych, pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości.
Doradca podatkowy posiada uprawnienia do prowadzenia wszelkich urządzeń księgowych, to jest ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (nazywanych również nieprawidłowo w skrócie – księgami podatkowymi), ewidencjami przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, ewidencji podatkowych dla celów podatku od towarów i usług (podatku VAT) oraz innych ewidencji wymaganych właściwymi przepisami podatkowymi i z zakresu rachunkowości, a także sporządzania wszelkich deklaracji podatkowych oraz obliczania zobowiązań podatkowych.
Oprócz powyższych uprawnień, doradca podatkowy może świadczyć na rzecz podatnika usługi, których nie mogą świadczyć księgowi. Są to między innymi porady w zakresie zgodnego z prawem zmniejszania podatków (tak zwana optymalizacja podatkowa). Doradca podatkowy, jako profesjonalny pełnomocnik strony (podatnika) może sporządzać skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Może również występować przed tymi sądami na rozprawach, reprezentując podatników. W tych przypadkach, uprawnienia doradcy podatkowego są zrównane z uprawnieniami adwokatów lub radców prawnych. Księgowi takich uprawnień nie posiadają.
Doradcy podatkowi są uprawnieni ponadto do reprezentowania podatników (do prowadzenia spraw podatników) w różnego rodzaju postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych, czynnościach sprawdzających i innych prowadzonych przez organy podatkowe różnych instancji (urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, izby skarbowe). Mając szeroką wiedzę w zakresie prawa podatkowego, zarówno materialnego, jak i prawa o postępowaniach (prawa procesowego) oraz praktykę w tym zakresie, jak i również umiejętności wykorzystywania, z korzyścią dla podatnika, brzmienia przepisów prawa podatkowego, doradcy podatkowi gwarantują znacząco większą skuteczność działania w sporach z organami podatkowymi.

Nowe Biuro Krajowej Informacji Podatkowej przy Dyrektorze Izby Skarbowej w Łodzi - 19.12.2010
W 2011 roku zostanie utworzone Biuro Krajowej Informacji Podatkowej przy Dyrektorze Izby Skarbowej w Łodzi. Biuro to jest tworzone w oparciu o dotychczasowy Oddział Zamiejscowy Izby Skarbowej w Łodzi w Piotrkowie Trybunalskim. Po utworzeniu tego Biura Interpretacje w indywidualnych sprawach podatników z terenu Łodzi i województwa Łódzkiego będą wydawane właśnie przez ten organ.

Właściwość miejscowa Urzędów Skarbowych na terenie miasta Łodzi - 18.12.2010
Pragnę Państwu przypomnieć, iż właściwym urzędem skarbowym dla osób fizycznych ze względu na podatek dochodowy od osób fizycznych jest urząd skarbowy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Podkreślenia wymaga fakt iż decydującym czynnikiem jest miejsce zamieszkania a nie miejsce zameldowania. Na terenie miasta Łodzi jest siedem urzędów skarbowych: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Górna, Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Górna, Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty, Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty, Urząd Skarbowy Łódź – Polesie, Urząd Skarbowy Łódź – Śródmieście i Urząd Skarbowy Łódź – Widzew. Wymienione urzędy skarbowe obejmują obszary poszczególnych dzielnic miasta, za wyjątkiem Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, który obejmuje swoim zasięgiem część dzielnicy Górna leżącą orientacyjnie na wschód od ulicy Rzgowskiej oraz Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty, który obejmuje cześć dzielnicy Bałuty, leżącą na zachód od Alei Włókniarzy i ul. Zgierskiej.

Zmiany w zakresie odliczeń podatku VAT przy zakupie samochodów z tzw „kratką” i zakupu paliwa do nich - 08.11.2010
Wszystko wskazuje na to, iż z dniem 1 stycznia 2011 roku utracimy prawo do odliczeń całości podatku VAT od zakupu samochodu „z kratką” (homologacja samochodu ciężarowego, ładowność pow. 500 kg oraz trwała przegroda przestrzeni bagażowej od części pasażerskiej – tzw kratka) oraz od kupowanego paliwa do tych samochodów. Te ograniczenia mają mieć charakter czasowy, najprawdopodobniej będą obowiązywać 3 lata.
W okresie tym przy zakupie samochodów z kratką obowiązywać będą takie same zasady jak przy zakupie samochodów osobowych (60% VATu nie więcej niż 6 tys. zł)
Tym razem Rząd Polski uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie takich ograniczeń w zakresie pomniejszania podatku VAT należnego o naliczony przy zakupie samochodów i paliwa.

NOWI PODATNICY zobowiązani od 1 maja 2011 roku do stosowania KAS FISKALNYCH - 07.11.2010
Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 roku, praktycznie od 1 maja 2011 roku niektóre grupy podatników tracą prawo do zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych, które do tej pory miało zastosowanie również po przekroczeniu limitów zwolnienia.
Między innymi zawody prawnicze (adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, księgowi i inni) oraz osoby wykonujące usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, rehabilitacyjne itp.) od dnia 1 maja 2011 roku są obowiązani do stosowania kas fiskalnych w przypadku przekroczenia wartości obrotu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Limit ten (ogólnie rzecz ujmując) wynosi 20 tys. zł w przypadku rozpoczęcia sprzedaży w danym roku i 40 tys. zł w przypadku prowadzenia sprzedaży usług dla tak zwanych odbiorców detalicznych (nie dla podmiotów gospodarczych) w roku ubiegłym.
Powyżej opisane zmiany przepisów w zakresie kas fiskalnych oznaczają, że jeżeli osoby wykonujące usługi opisane powyżej wykonały w roku 2010 usługi „dla ludności” za kwotę wyższą niż 40 tysięcy zł, to od 1 maja 2011 roku zobowiązane są do stosowania kasy fiskalnej w celu rejestracji sprzedaży usług dla tej grupy odbiorców swoich usług.

Listy płac i dowody zapłaty składek ZUS - 06.11.2010
Pragnę uprzejmie Państwu przypomnieć, iż podstawą zaliczenia wynagrodzeń i składek ZUS w koszty uzyskania przychodu dla celów podatkowych jest dokonanie zapłaty tych zobowiązań. Jeśli czynności te zostaną dokonane w terminie, to wynagrodzenia i składki ZUS mogą być zaliczone w koszty miesiąca którego dotyczą (a nie w którym zostały wypłacone lub zapłacone).
Jeśli natomiast nie zostaną wypłacone lub zapłacone w terminie to podlegają zaliczeniu w koszty z data dokonania tych czynności (wypłaty/zapłaty).
W związku z tym, stanowczo proszę, aby listy płac z podpisami pracowników lub wyciągi bankowe dokumentujące wypłatę oraz dowody uiszczenia składek ZUS były przekazaywane do mojej kancelarii w terminie umożliwiającym zaliczenie ich w koszty, nie później jednak niż do dnia 16 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą wypłaty lub zapłaty. W przypadku nieotrzymania tych dowodów księgowych, nie będziemy mogli zaliczyć tych składników w koszty uzyskania przychodu.

Nowe stawki podatku VAT od 1 stycznia 2011 roku - 05.11.2010
Wszystko wskazuje na to, iż od 1 stycznia 2011 roku ulegną zmianie stawki podatku od towarów i usług (podatku VAT). Generalnie stawki wzrosną o jeden punkt procentowy. Stawki 22%, 7%, 3% zostaną zastąpione najprawdopodobniej stawkami 23 %, 8% i 4%. Rodzi to obowiązek stosowania nowych stawek w wykorzystywanych przez Państwa do wystawiania faktur programach komputerowych oraz zmianę właciwych stawek w używanych kasach fiskalnych (prawidłowo nazywanych kasami rejestrującycmi). Ze względu na brak technicznych możliwości w wielu urządzeniach dodania kolejnych stawek podatkowych i równoległe istnienie w kasach fislanych stawek zarówno „starych” jak i tych obowiązujących od 1.01.2011 roku, należy, jak sądzę, już teraz skontaktować się z serwisem, który obsługuje Państwa kasy fiskalne, aby nie zdarzyła się sytuacja, iż od 1 stycznia nie będziecie Państwo mogli dokonywać sprzedaży swoich towarów. Jak do tej pory, Ministerstwo Finansów nie zauważa, jak się wydaje, tego problemu. O wszelkich informacjach płynących z Ministerstwa Finansów na ten temat postaram się informować Państwa na bieżąco. Innym problemem jest obowiązek stosowania w podatku od towarów i usług nowej, powstałej w 2008 roku Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Dotychczas dla potrzeb VAT stosowano cały czas klasyfikację z 1997 roku. Ze względu na istniejące pewne różnice w sklasyfikowaniu określonych towarów i usług, istotnych przy stawkach VAT niższych niż maksymalne, to jest obecnie 22% a od 1.01.2011 r. – 23%, należy ze szczególną starannością przygotować się do działaności po 31.12.2010 roku. Wszyscy z Państwa, którzy sprzedają toway lub usługi opodatkowane stawkami niższymi niż stawki podstawowe (maksymalne) muszą sprawdzić, pod jaki symbol PKWiU 2008 te towary lub usługi zostały w tej klasyfikacji ujęte. Następnie należy sprawdzić, czy na te towary i usługi pozostały niższe stawki VAT. Po uchwaleniu i opublikowaniu przepisów w tym zakresie, przekażę tym z Państwa, którzy stosują stawki niższe niż podstawowe, odpowiednie tabele z wykazem towarów i usług opodatkowanych stawkami niższymi.

Nowa strona WWW - 02.11.2010
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą nową stronę WWW.

Niniejsze materiały przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w przepisie art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko doradcy podatkowego. Doradca podatkowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania tych informacji przez kogokolwiek i w jakimkolwiek czasie. Jeżeli omówiona tematyka dotyczy Państwa działalności, proszę o kontakt. Z przyjemnością przedstawię Państwu moje formalne stanowisko w danej sprawie.